Проект за изменение на Наредба за местните данъци, такси и услуги в Община Своге

В изпълнение на разпоредбата на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставяме на вниманието на всички заинтересовани лица проект за изменение на

Н А Р Е Д Б А

за

местните данъци, такси и цени на услуги в Община Своге

Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление  на e-mail: predsedatel@abv.bg, в деловодството на Община Своге на адрес – гр.Своге,ул.”Александър Стамболийски”№7 или на тел. 0726/221-46.

Предложение за промяна в Наредбата, мотиви и проект – ВИЖТЕ ТУК