Заключителна пресконференция

Image_1748551_126

ПРОВЕДЕ СЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ: „ОПТИМИЗИРАНЕ НА СТРУКТУРАТА И ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОБЩИНА СВОГЕ“

2     На 18 август 2014 год. от 11:00 ч. в лекционната зала на НЧ „Градище 1907“беше проведена заключителна пресконференция по проект: „Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на администрацията на Община Своге”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК),  съфинансирана  от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Договорът за безвъзмездна финансова помощ беше сключен на 02.09.2013 г. като срокът за изпълнение на проекта беше 12 месеца, а неговата стойност 88 317,84 лв.

   Общата цел на проекта е оптимизирането на структурата и осигуряването на по-ефективно функциониране на  администрацията на Община Своге

1  Заключителната пресконференцията беше открита от Светлин Тодоров – ръководител на проекта. Г-н Тодоров поздрави присъстващите с добре дошли от името на екипа и даде думата на координатора Йоанна Цветкова. Г-жа Цветкова запозна подробно аудиторията с  изпълнените дейностите и постигнатите резултати по проекта.

По време на изпълнението му бяха постигнати следните резултати:

   1. Извършен функционален анализ с препоръки и план за организационна и структуритана оптимизация, идентифициране на силни и слаби страни на администрацията и препоръки за подобряване на ефективността, ефикасността и икономичността на общинската администрация.

   2. Изготвена Стратегия за оптимизация на работните процеси.

  3. Изготвена Стратегия за изпълнение на препоръките и включване на предложенията в бюджетните прогнози (2014-2017год.).

  4. Разработени вътрешни правила за организацията на бюджетния процес на общината.

  5. Изготвен проект за Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет  на Община Своге.

   6. Разработено длъжностно разписание.

  7. Утвърден устройствен правилник.

  8. Внедрена стратегия за действие.

  9. Извършен мониторинг на изпълнението на стратегията за действие.

  10.Осигурена информираност на всички заинтересовани страни за проекта, за неговите цели и постигнати резултати.

Гости на събитието бяха представители на граждани, ръководители и  служители от общинската администрация.

  Всички разработени документи ще бъдат публикувани на електронната страница на община Своге –  www.svoge.bg

Този документ е създаден по проект 13-11-23/ 02.09.2013г.„Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на администрацията на община Своге“ . Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.