Покана


Герб на Своге                    
О Б Щ И Н А  С В О Г Е

                    О Б Л А С Т  С О Ф И Я

                    2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726/2 25 – 39; 220 – 59

                     

                                  Изх № ……………../…………………

 

ДО

МЕСТНОТО РЪКОВОДСТВО НА:

 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ГЕРБ”

„КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ”

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДПС”

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „АТАКА”

КОАЛИЦИЯ

“БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“,ВМРО-БНД,ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ,ДВИЖЕНИЕ“ГЕРГЬОВДЕН“

КОАЛИЦИЯ “РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

        На основание  Указ № 201/05.08.2014 г. на президента на републиката за произвеждане на избори за народни представители на 05 октомври 2014 год., във връзка с  Решение № 648НС/06.08.2014 г. на  ЦИК и Решения № 672-НС/13.08.2014 , Ви каня на  22.08.2014 год. от 8.30 часа в заседателната зала на община Своге за провеждане на консултации за съставите на СИК на територията на Община Своге.

          При провеждането на консултациите партиите и коалициите на партии представят:

1)   Писмено предложение за състав на СИК и подвижни СИК, което  съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование ,телефон, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага;

2)   Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията издадено не по-рано от 06.08.2014год. или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица; копие от същите документи, изброени по-горе, могат да бъдат заверени от представляващите партиите, коалициите от партии при консултациите лица;

3)   Оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

4)   Списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в случаите по чл51, ал. 2 от ИК. Заместването се извършва с решение на районната избирателна комисия. 

 

С уважение,

ИНЖ. ГЕОРГИ ПЕТКОВ

ВР.И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ №132,

ПРОТОКОЛ №11/31.07.2014 ОбС СВОГЕ

 

 

 

ПРАВНА РАМКА ЗА КОНСУЛТАЦИИТЕ ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

Провеждане на консултации

Чл. 91. (1) При кмета на съответната община се провеждат консултации, които са публични. Денят, часът и мястото на провеждането им се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на общинската администрация не по-късно от три дни преди провеждането им.

(2) В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

(3) Консултациите се провеждат не по-късно от 35 дни преди изборния ден.

(4) При консултациите партиите и коалициите по ал. 2 представят:

1. писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

2. копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

3. пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.

(5) Към предложението си по ал. 4, т. 1 партиите и коалициите представят и списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 51, ал. 2 или когато член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на районната или общинската избирателна комисия.

(6) За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от участниците в тях. При отказ да се подпише протоколът, както и когато протоколът е подписан с особено мнение, се прилагат мотивите на участниците. Прилагат се и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.

(7) В случаите, когато не е постигнато съгласие между участвалите в консултациите партии и коалиции, кметът на общината не по-късно от 30 дни преди изборния ден изпраща на районната или общинската избирателна комисия документите по ал. 4, 5 и 6.

(8) В случаите, когато е постигнато съгласие, кметът представя в районната или в общинската избирателна комисия:

1. писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии заедно със списък на резервните членове, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

2. документите по ал. 4 и 5, представени от партиите и коалициите;

3. протоколите от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите, включително и писмените им възражения;

4. копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.

(9) Кметът прави предложението по ал. 8 не по-късно от 30 дни преди изборния ден. При създаване на нова община назначеният временен кмет прави предложението при същите условия.

(10) Когато кметът на общината или временният кмет на новосъздадената община не е направил предложение в срока по ал. 9, той изпраща незабавно документите по ал. 4, 5 и 6 в районната или общинската избирателна комисия.

(11) В случаите, когато е постигнато съгласие, районната или общинската избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии по предложението на кмета на общината, направено по реда на ал. 8.

(12) В случаите, когато не е постигнато съгласие или кметът на общината не е направил предложение в срока по ал. 9, районната или общинската избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии по направените предложения на партиите и коалициите.

(13) Когато районната или общинската избирателна комисия не назначи в срока по чл. 89 секционните избирателни комисии, тя изпраща незабавно цялата документация в Централната избирателна комисия, която назначава секционните избирателни комисии.

 

 

Състав

Чл. 92. (1) Секционната избирателна комисия се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове.

(2) Секционната избирателна комисия се представлява от своя председател, а в отделни случаи – от заместник-председател, секретар или определен с решение на комисията член.

(3) Представителите на една партия или коалиция не може да имат мнозинство в секционната избирателна комисия. Председателят, заместник-председателят и секретарят не може да бъдат от една и съща партия или коалиция.

(4) Броят на членовете на секционната избирателна комисия, включително председател, заместник-председател и секретар, е:

1. за секции с до 500 избиратели включително – до 7 членове, но не по-малко от 5;

2. за секции с над 500 избиратели – до 9 членове, но не по-малко от 5.

(5) Броят на членовете на подвижната секционна избирателна комисия, включително председател, заместник-председател и секретар, е до 7 членове, но не по-малко от 5.

(6) При определяне на състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в рамките на общината за съответния изборен район (район) се запазва съотношението между партиите и коалициите, представени в районната или общинската избирателна комисия.

(7) При избори за народни представители, президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, имат право на не повече от две на сто от членовете на секционните избирателни комисии в рамките на общината за съответния изборен район (район).

(8) При избори за общински съветници и за кметове партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, имат право на не повече от две на сто от членовете на секционните избирателни комисии, но не по-малко от един член в рамките на общината за изборния район (района).

(9) В случай че парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, не са направили предложения за всички членове, на които имат право, включително са направили предложения за по-малко членове, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите по чл. 91, ал. 2. Попълването се извършва чрез жребий при условия и по ред, определени с решение на Централната избирателна комисия.