Подписана бе декларация за сътрудничество между Центъра за обществена подкрепа – гр. Своге и Община Годеч

ЦОП къща Калина МалинаЦентърът за обществена подкрепа в гр. Своге, който е общинска структура, подписа декларация за сътрудничество с Община Годеч. Целта на това сътрудничество е възможността за ползване на социалната услуга в Своге от образователните институции в гр. Годеч. Потребителите на Центъра могат да ползват следните услуги:

  • Социално консултиране и посредничество. Подкрепа за успешна социална интеграция.
  • Психологическо консултиране.
  • Превантивна работа с деца. Работа с деца, отпаднали или в риск от отпадане от училище и техните семейства.
  • Работа с деца в риск – деца с противообществени прояви или деца, въвлечени в 10536517_816646225035314_5548839372706938224_oпротивоправни действия.
  • Превенция на насилието – индивидуална работа с деца с агресивно поведение; разработване и провеждане на обучителни модули, информационни срещи и беседи на тема „Превенция на насилието и агресивното поведение при децата и подрастващите“.