Обявление

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Я

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс–0726/25–38; 2059            

                   

Изх № 94-И-218

29.03.2012г. 

 

О Б Я В Л Е Н И Е   

На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ СЪОБЩАВА, че със заповед № 422  от 29.03.2012г. на Кмета на Община Своге е одобрено задание по чл.125 от ЗУТ  и  издадено разрешение по чл.135, ал.3  от ЗУТ за допускане и за възлагане изработване на проект за Частично изменение на одобрен подробен устройствен план (ЧИ на ПУП) – изменение на Планът за регулация и застрояване (ИПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) № VІ-386 от кв.17, с.Искрец, съдържащо се в разделяне на имота в два нови урегулирани поземлени имоти (УПИ)с №№ VI–386 и XII-386 с еднакви площи, а в застрояването – запазване на построените сгради и пристрояване към тях, съобразено с изискванията по чл.31/ЗУТ и изменение на Планът за улична регулация на улица – тупик с ОК 84-85, чрез удължаването й в източна посока за осигуряване транспортен достъп до новообразувания УПИ №XII-386.

Справка и допълнителна информация може да получите в отдел “Устройство и развитие на територията” при Община Своге, всеки работен ден от седмицата.

  

инж. ЖОРО  ЦВЕТКОВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

  

Съгласувал: /П /

ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА

ЗА ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ

 

Изготвил: /П/

Г.ТОДОРОВА