Обявление

О Б Щ И Н А  С В О Г Е   

О Б Л А С Т  С О Ф И Я

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс–0726/25–38; 2059

                

Изх № 94-И-37

09.04.2012г.

О Б Я В Л Е Н И Е   

На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ СЪОБЩАВА, че със заповед № 482 от 09.04.2012г. на Кмета на Община Своге  е одобрено  задание по чл.125 от ЗУТ  и   издадено разрешение по чл.135, ал.3  от ЗУТ за допускане, за възлагане от заинтересованите собственици  изработване на проект за Частично изменение на одобрен подробен устройствен план (ЧИ на ПУП) – изменение  на Плана  за регулация и застрояване  (ИПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) № ІІІ –514  от кв. 185 на гр. Своге, съдържащо се в изменение на  югоизточната дворищнорегулационна линия по имотната граница на имот пл. № 514, с определен начин за основно свободно нискоетажно застрояване (до 10м.) и  създаване на озеленена площ между имота и корекция на дере

Справка и допълнителна информация може да получите в отдел “Устройство и развитие на територията” при Община Своге, всеки работен ден от седмицата.

 

инж. ЖОРО  ЦВЕТКОВ,  /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 

Съгласувал:

Д.Димитрова,  /п/

За ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ

Изготвил:  /п/

Б.Благоева