Обявление

О Б Я В Л Е Н И Е

 

І. Общински съвет Своге изменя Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги в община Своге, а именно:

І.1. Глава трета “Местни такси”, Раздел ІІ “Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна”, чл.72, т.1, буква “а” придобива следната редакция: “чл.72. За ползване на пазари и с цел търговия със селскостопанска продукция и промишлени стоки таксата се заплаща, както следва:

  1. 1.    на квадратен метър за постоянния общински пазар:

а) на ден – 2 лв.;”

            І.2. Глава трета “Местни такси”, Раздел ІІ “Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна”, чл.73, т.1, 2, 3 и 4 придобива следната редакция: “чл.73. За ползване на тротоари, площи, улични платна и други терени за търговска дейност на открито, включително за разполагане на маси, столове, витрини, се заплаща месечна такса на квадратен метър в размер както следва:

  1. 1.    за централна част на гр. Своге – 1,50 лв.;
  2. 2.    за останалата част на гр. Своге – 1,00 лв.;
  3. 3.    за населените места над 500 жители – 1,00 лв.;
  4. 4.    за населените места до 500 жители – 1,00 лв.”

          І.3. Глава трета “Местни такси”, Раздел ІІ “Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна”, чл.75 придобива следната редакция: “чл.75. За ползване на места, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки и други, се заплаща такса на квадратен метър на ден в размер на 2,00 лв.”

            І.4. Глава трета “Местни такси”, Раздел ІІ “Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна”, чл.77, буква “б” придобива следната редакция: “чл.77. За ползване на кантари се заплаща такса в размер:

            б) на месец – 20 лв.”

            ІІ. Общински съвет Своге отменя разпоредбата на чл.76, Глава трета “Местни такси”, Раздел ІІ “Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна” от Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги в община Своге, а именно: “чл.76. За ползване на маси за търговска дейност се заплаща такса в размер:

              а) на ден – 2 лв.;

            б) на месец – 20 лв.”

 

 

         ІІІ. § 18 Наредбата е изменена с Решение № ……., по Протокол № ……… от заседание на Общински съвет Своге, проведено на 20.04.2012 г. и влиза в сила от 01.05.2012 г.