Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза технически проект по 6 обособени позиции

В портала на АОП е публикувана Публична покана ID 9051426/17.03.2016г. за откриване на  процедура за възлагане на обществена поръчка  по реда на Глава осма “а” с предмет: Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза технически проект по 6 обособени позиции

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Принтирай страницата Принтирай страницата

Свали прикачените файлове: