Технически проект за реконструкция на четвъртокласен път

дата: 14.06.2012

СЪОБЩЕНИЕ
Относно избор на изпълнител на обект: “Изготвяне на Технически проект за Реконструкция на четвъртокласен път ІV-16204 Миланово-Враца от км.№+000 до км.15+000”, Договора ще бъде сключен с определения изпълнител –  “ИНЖРОУД”ЕООД – гр.София.

На портала на Агенцията за обществени поръчки е публикувана Публична покана с номер: 9002862/14.06.2012год.

Покана

Описание предмета на поръчката

Задание за проектиране

Указания

Заявление за участие – образец 1

Техническо предложение – образец 2

Ценова оферта – образец 3

Проект на договор – образец 4

Декларация – образец 5

Декларация – образец 6

Декларация – образец 7

Списък – образец 8

Адм. сведения за участника – образец 9

Декларация – образец 10

Декларация – образец 11

Декларация – образец 12