Сметосъбиране на битови отпадъци

Дата: 29.06.2012

На портала на Агенцията по обществени поръчки е публикувана публична покана с номер: 9003409

Публична покана

Зони за почистване

Указания

Заявление за участие – образец 1

Техническо предложение – образец 2

Ценова оферта – образец 3

Декларация – образец 4

Декларация – образец 5

Декларация – образец 6

Адм. сведения за участника – образец 7

Декларация – образец 8

Декларация – образец 9

Декларация – образец 10