Инфраструктура

Пътна мрежа и достъп: През пролома на р.Искър минава основната жп линия София – Мездра – Горна Оряховица. Линията е двойна и електрифицирана и е част от големия железопътен пръстен на страната. На територията на общината са разположени следните ж.п. спирки и гари – Владо Тричков, Луково, Реброво, Томпсън, Орлин, Своге, Желен, Церово, гара Бов, Балкан, Лакатник, Оплетня, Левище и Пролет. Железопътният транспорт значително улеснява живота на хората – жителите на общината имат евтин и удобен траспорт и в двете посоки – и към столицата, свързан с краткотрайна икономическа миграция, ползване на здравни и административни услуги и др.,и към Северна България. От друга страна, жп линията прави община Своге лесно достъпна дестинация за туризъм и отдих, повишава привлекателността на региона пред бизнеса и влияе благоприятно на икономическото развитие на общината.

По протежението на Искърското дефиле, почти успоредно с жп линията, минава и второкласният път 16, свързващ София със Северна България. По поречието на р. Искрецка минава третокласният път 164, свързващ гр. Своге с пътната артерия 81. Община Своге има 218 км четвъртокласна пътна мрежа, главно планински пътища, над 80% от които – асфалтирани. Основните проблеми по отношение поддръжката и развитието на общинската пътна мрежа са свързани с липса на средства за ремонт и инвестиции в пътна инфраструктура и със съществуващата тенденция за продължаващо влошаване качеството на инфраструктурата, породено както от пресечеността на планинския релеф, така и от интензивността на водната ерозия, особено на пътищата с трошенокаменна настилка и пътищата на земно легло.

Бюджетните ресурси на община Своге, както и на повечето малки общини в България са ограничени и не позволяват самостоятелно финансиране на значими инфраструктурни проекти, включително и за поддръжка и ремонт на пътната инфраструктура. Неблагоприятно влияние върху състоянието на транспортната инфраструктура оказват и активните свлачищни процеси, като 17 от 22-те активни свлачища в общината застрашават пътната инфраструктура.

Пътническите автобусни превози на територията на община Своге се осъществяват от три фирми: ЕТ „Сета” – Слав Любомиров,  „Прогрес Комерс” ООД   и   ЕТ „Маке Транс”.

 Водоснабдяване и канализация: В общината има изграден един магистрален водопровод с каптиран дебит от 210 л/сек., от който частично са водоснабдени части от гр.Своге (60%) и селата Свидня и Искрец. Останалите населени места се водоснабдяват от локални водоизточници. Количеството на доставената вода на човек от населението в общината през е 111 л/ч ден, което е сравнително близко до стойността на показателя за страната (137 л/ч ден) и областта (119 л/ч ден). Количествата на доставената вода за домакинствата в община Своге (68 л/ч ден) е по-ниска от стойностите за областта и страната (съответно 86 и 90 л/ч ден). Водопроводната мрежа в цялата община е остаряла и амортизирана, което води до чести аварии и загуба на питейна вода. Много ниско е нивото на изграденост на канализационната мрежа в общината. Частично изградена канализационна мрежа има в гр.Своге (60%) и селата Церово (40%), Реброво (20%) и гара Лакатник (30%). В останалите населени места се използват септични ями и попивни кладенци. Наложително е изграждането на пречиствателна станция за отпадни води. Това обаче е оправдано, ако се обхванат повече населени места, така че броят на жителите, ползващи пречиствателната станция, да отговаря на нормите за експлоатация на съоръжението. Като алтернативен вариант е възможно изграждането на модулни пречиствателни станции в отделните населени места, които като техническо решение са особено подходящи за села с малък брой жители. Те са и икономически по-рационални, защото не изискват значими инвестиции.

Комуникации: Община Своге се обслужва от „Българска телекомуникационна компания“ АД, с търговска марка VIVACOM. В общината има покритие и на другите оператори – MTEL и GLOBUL. Достъпът до Интернет се осъществява посредством наети линии на „БТК“ АД и мрежата, изградена от кабелните оператори. На настоящия етап работят трима Интернет-доставчици. На територията на град Своге са изградени и функционират три Интернет-клуба. Общинската администрация в гр.Своге е оборудвана със сателитен Интернет. Всички компютри имат достъп до Интернет и до националната база данни. Изградена е и се поддържа Интернет-страница на общината (www.svoge.bg), която предоставя основна информация на български и английски език за природните богатства на района, културно-историческото наследство, икономиката, както и за структурата на общинската администрация и Общинския съвет. В процес на оборудване с компютри са и кметствата на територията на общината. Предстои изграждане на безжична връзка между тях и общинската администрация. Това ще допринесе за въвеждането на определен набор от услуги за граждани и фирми, които ще се предоставят по електронен път.

Електроснабдяване и алтернативни източници на енергия: Всички населени места на територията на община Своге, с изключение на с.Манастирище (с 6 души постоянно население), са електроснабдени, като електроснабдителната мрежа е сравнително добре изградена и изцяло въздушна. Възможностите за експлоатация на възобновяеми енергийни източници са свързани предимно с изграждането на малки ВЕЦ по поречието на река Искър и нейните притоци. През 2003 г. е стартиран съвместен проект на „ПВБ Пауър България” АД и Община Своге – „КАСКАДА СРЕДЕН ИСКЪР”, който се реализира от ВЕЦ Своге АД – „Инвеститор Клас А” – на база на публично-частно партньорство и предвижда изграждането на 9 МВЕЦ от руслов тип по поречието на река Искър, разположени на територията на община Своге и частично в община Мездра. За периода 2008-2012 г. са изградени и пуснати в експлоатация МВЕЦ „Лакатник”, МВЕЦ „Свражен” и МВЕЦ „Церово”, чието официално откриване се състоя на 15.06.2012 г. Очаква се проектът да бъде завършен до края на 2015 г., когато и останалите 6 централи ще бъдат пуснати в експлоатация. Оптимизирането на енергопотреблението за обществени нужди е свързано с изпълнението на проект за подмяна на осветителните тела в уличната осветителна мрежа с енергоспестяващи. Повишаването на енергийната ефективност в публичния сектор е свързана и с топлоизолация на обществените сгради и ремонт на отоплителните системи като по този начин се реализират икономии в общинския бюджет. Приоритетно следва да се реализират проекти за сградата на общинска администрация, училищата и детските градини.Подкрепата на Община Своге за повишаването на енергийната ефективност в частния сектор е свързана с информация и консултации на предприемачите и гражданите за възможностите за въвеждане на енергоспестяващи технологии и алтернативни източници на енергия като по този начин се реализират икономии в общинския бюджет.