Консултантски услуги

Дата: 06.07.2012

ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ПОДГОТОВКА НА
ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА ФОРМУЛЯР НА ОБЩИНА СВОГЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
С ПРОЕКТ „ПРОЕКТИРАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА
СПОРТ И ОТДИХ в община СВОГЕ” по НАРЕДБА № 25 ОТ 29 ЮЛИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА “ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И
ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013 Г.

На портала на Агенцията по обществени поръчки е публикувана публична покана с номер:9003672

Публична покана – изтегли

Публична покана документи – изтегли