Проектиране

Дата: 06.07.2012

„Изготвяне на технически и

инвестиционен проект, отговарящ на изискванията за кандидатстване за проект „ПРОЕКТИРАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ
ЗА СПОРТ И ОТДИХ в община СВОГЕ” по НАРЕДБА № 25 ОТ 29 ЮЛИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА “ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА
2007 – 2013 Г.

Публична покана – изтегли

Публична покана документи – изтегли