Инвестиционен проект

Дата: 19.07.2012

На Портала на АОП е регистрирана Публична покана с №9004190

В публична покана с уникален код 9004190, вписана в портала на АОП, в раздел ІІ – Кратко описание и в раздел ІІІ – Количество или обем и в документацията, текста: “Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село Свидня”, да се чете: “Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на село Свидня

Публична покана – изтегли

Документация – изтегли