Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП

29.05.2020 17:57:09
Ремонт и благоустрояване на детска градина “Александър Вутимски” УПИ III, кв. 105, гр. Своге, Община Своге

09.04.2020 18:04:30
Реконструкция въжен мост над р.Искър за Стадиона, гр.Своге

26.08.2019 17:15:27
Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на разработените инвестиционни проекти за компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, включително съпътстваща инфраструктура, изградена на територията на община Своге и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на проекта

02.08.2019 13:58:24
„Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект “Компостираща инсталация за разделно събран зелен и биоразградим отпадък, разположена на територията на Община Своге”, вкл. съпътстващата инфраструктура”

25.07.2019 17:25:12
„Развитие на екотуризъм и изграждане на екопътека Грохотен“ по процедура BG06RDNP001-19.236, мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ , Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. чрез подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Костинброд-Своге.

25.07.2019 17:19:30
Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Костинброд – Своге“, процедура за подбор на проекти по подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

03.10.2018 16:21:15
Процедура чрез подбор BG06RDNP001-8.004 по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

02.07.2018 18:49:24
Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 – спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

29.06.2018 10:41:13
Благоустрояване и паркоустрояване на парцел XV за озеленяване и водни площи, град Своге” във връзка с подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към мярка 7 – „Основни услуги и обновяване на селата в селски райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

26.07.2017 14:49:21
Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на с. Церово