Проекти – 2002-2011 г. – архив

Спечелени и реализирани проекти от Община Своге за периода 2002 – 2011 год.

•1.            Проект „Подкрепа за достоен живот” финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, одобрен през 2010 год. Стойността на проекта е 138 102,00 лв. Община Своге е партньор на Агенцията за социално подпомагане.

•2.            Проект „Предоставяне на социални услуги в Своге”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, одобрен през 2009 год. Стойността на проекта е 93  795,17 лв.

•3.            Проект „Укрепване на свлачище на път ІV – 16061 с. Реброво – с. Ябланица”,финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие”, одобрен през 2009 год. Стойността на договора е 352 890,00 лв.

•4.            Проект „Техническа помощ за цялостна подготовка на инвестиционен проект за изграждане на канализационна и водоснабдителна мрежа – гр. Своге”. Финансиран по Оперативна програма “Околна среда”, одобрен през 2008 год. Стойността на проекта е 916 000, 00 лв.

•5.            Проект „Подобряване на енергийната ефективност чрез ремонтни дейности на образователни институции в гр. Своге”. Финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие”, одобрен през 2008 год. Стойността на проекта е 808 179, 86 лв.

•6.            Проект „Обезвреждане на 8 400 кг. агрохимични отпадъци, съдържащи опасни вещества”Финансиран от ПУДООС /предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда/ през 2007 г. Стойността на проекта е 25 786, 80 лв.

•7.            Проект “Изместване и подмяна на етернитов водопровод ф 475 мм в кв. “Козарника”, гр. Своге”. Финансиран от ПУДООС /предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда/ през 2007 г. Стойността на проекта е 291 227, 80 лв.  

•8.            Проект “Трансгранични медийни инициативи на Евробалкана”, финансиран по програма ФАР “Добросъседство” между Р. България и Р. Сърбия през 2006 г. Стойността на проекта е 38 969, 40 евро.

•9.            Проект “Реконструкция, укрепване и рехабилитация на ул. “Искър” – с. Гара Лакатник”, финансиран по програма ФАР през 2006г. Стойността на проекта е 679 316, 48 лв.

•10.        Проект “Реконструкция на водоснабдяване и канализация, кв. “Дренов”, община Своге” – реконструкция на част от ВиК мрежата. Финансиран по програма САПАРД през 2006г. Стойността на проекта е 258 462 лв.

•11.        Проект “Изграждане на многофункционално спортно игрище”– изграждане и поддържане на едно многофункционално мини – игрище с размери 14 х 22 метра или 308 кв. м., изградено “под ключ”. Финансиран по програма Хет трик на УЕФА. Стойност на проекта 37 800 лв. Реализиран – 2006г.

•12.        Проект “Реконструкция на ул. “Ямище” – с. Искрец” – рехабилитация на съществуваща улица. Финансиран от Публично – инвестиционни проекти. Стойност на проекта 273 490 лв. Реализиран – 2005г.

•13.        Проект “Реконструкция на вътрешно селищна мрежа – кв. “Дренов” – изграждане и реконструкция на водопроводна и канализационна система. Финансиран от Публично – инвестиционни проекти. Стойност на проекта – 1 694 935, 60 лв. Реализиран – 2005г.

•14.        Проект “Допълнително водоснабдяване на с. Церово” – подобряване на водоснабдителната система в района на с. Церово, като стратегически участък от територията на Община Своге. Финансиран от Социално-инвестиционен фонд. Стойност на проекта 319 938, 36 лв. Реализиран – 2004г.

•15.        Проект “Реконструкция на Основно училище Св. Иван Рилски, село Искрец”. “Програма Икономическа и културна помощ”, предоставена на България от Правителството на Япония. Стойност на проекта е 40 884 щ. долара. Реализация – 2003 / 2004 г.

•16.        Проект “Дневен център за деца с увреждания” – читалище “Градище”, финансиран от ФРМС и Фондация “Чарлз Стюарт Мот”. Проектът цели да се предостяват алтернативни услуги за децата с увреждания, живеещи на територията на общината. Стойността на проекта е 4 010 лв. Реализацията на проекта е 2003 / 2004 г.

•17.        Проект “Хората с увреждания и социалната среда”. Целта на проекта е да се подобри социалния и културен живот на хората в неравностойно положение, като се адаптират два обекта за безпрепятственото им придвижване и им се даде възможност да участват във всички сфери на обществения живот – СИБ – Дружество на инвалидите, финансиран от ФРМС. Стойност на проекта 3 690 лв. Реализиция – 2003/ 2004 г.

•18.        Проект по национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”. Общината участва в този проект като работодател. Реализацията се състои в създаването на 470 работни места.

•19.        Проект “Център за услуги и консултации” по програма на ООН за развитие, финансиран от програма “Матра” на правителството на Хонландия и Американската агенция за международно развитие. Стойност на проекта 8 300 лв. Реализация 2002 г.