Други

Амортизационна политика на Община Своге
Утвърдена със заповед № 1796 / 08.12.2020 г.


Политика на Община Своге за участие в публични предприятия с общинско участие в капитала
Приета с решение на Общински съвет № 259, по Протокол № 20 от заседание, проведено на 22.12.2020 г.


Политика и управление по ISO 9001:2008, 14001:2004, 18001:2007 от 02.2018г.

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020

Годишен отчет на Общинска администрация за 2014 г.

Статут на звеното за Вътрешен одит в Община Своге

Правила за мониторинг, контрол и последваща оценка, относно политиката, насочена към инвестиции в развитието на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура на територията на община Своге

Общински план за развитие 2007-2013

Общински план за развитие на община Своге 2014-2020

Решение на МОСВ относно Общински план за развитие 2014-2020

Списък на длъжностните лица подали в срок декларация по чл.12. от ЗПУКИ

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Своге за 2012 година

Правила за ползване и програма за поддържане хигиенното състояние на търговските площи, собственост на общината

СТРАТЕГИЯ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА, РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА НОРМАТИВНАТА БАЗА В ОБЩИНА СВОГЕ

 

Share