Физическа охрана на обекти

От Портала на АОП е оттеглена Публична покана с № 9010963

В Портала на АОП е публикувана Публична покана с уникален код: №9010963

Публична покана – изтегли

Конкурсни условия при публична покана за възлагане на обществена поръчка – изтегли

Декларация образец 1 – изтегли

Декларация образец 2 – изтегли

Декларация образец 3 – изтегли

Декларация образец 4 – изтегли

Декларация образец 5 – изтегли

Декларация образец 6 – изтегли

Декларация образец 7 – изтегли

Техническо предложение образец 8 – изтегли

Ценово предложение образец 9 – изтегли

Декларация образец 10 – изтегли