Многопрофилна болница за активно лечение – Своге

bolnica-svoge“МБАЛ – Своге” ЕООД е правоприемник на общинската болница на град Своге, с добри комуникативни връзки с целия град. В района, в който е разположена, е единственото лечебно заведение за болнична медицинска помощ.

Териториално разположение
• “МБАЛ – Своге”ЕООД е със седалище и адрес на управление: гр. Своге, община Своге, ул. Староселска №4. Болницата е разположена върху площ от 5 920 кв. м. Застроената площ се състои от Стационарен блок – 844,5 кв. м. , Административна сграда – 148 кв. м. , гаражи – 102 кв. м.
• “МБАЛ – Своге”ЕООД обслужва населението на Община Своге и на Община Годеч.

Географско разположение
Територията на обслужвания район е с планински релеф. Изключително важна особеност е, че жителите на общината не са концентрирани на едно място, като пътно-транспортните комуникации между различните населени места са затруднени , особено през зимния период. Най-отдалечените села се намират на около 70 км. от Общинския център. Най-близката болница МБАЛ – Св. Анна отстои на 67 км. от “МБАЛ – Своге”ЕООД.

МБАЛ-Своге има следните характеристики:
• Компактност на сградния фонд
• Инфраструктурна осигуреност и достъпност – болницата е с централно разположение, добра транспортна осигуреност.
Болницата е регистрирана по Търговския закон със Решение №1/06.11.2000 год. на СОС. Пререгистрирана с Решение № 4/ 24. 06. 2003г. като запазва юридическия си статут и управленска структура и има Разрешително за осъществяване на лечебна дейност № МБ-61/16.06.2016 год.
Лечебното заведение има шест отделения :
Вътрешни болести- 2-ро ниво на компетентност
Педиатрия – 1-во ниво на компетентност
Нервни болести – 1-во ниво на компетентност
Гинекология – 1-во ниво на компетентност
Хирургия- 1-во ниво на компетентност
Отделение за долекуване и продължително лечение с терапевтична насоченост – вътрешни и нервни болест.
Общият брой на леглата е 85.
Отделение без легла по образна диагностика – второ ниво на компетентност
Клинична лаборатория – второ ниво на компетентност
Лаборатория по клинична микробиология- второ ниво на компетентност
Лаборатория по клинична патология
Болницата приема пациенти от цялата страна по клинични пътеки съгласно договор със здравната каса и разполага с ценоразпис за заплащане на медицински услуги от пациенти.

СТАЦИОНАРНИ ОТДЕЛЕНИЯ

Отделение по вътрешни болести

Началник отделение д-р Мариана Иванова Александрова – Драгиева – специалист по вътрешни болести и нефрология
В отделението работят следните специалисти:
– Д-р Фанка Йончева – специалист по вътрешни болести и гастроентерология
– Д-р Снежанка Тодорова-Сарайска – специалист по вътрешни болести и пневмология и фтизиатрия
– Д-р Тодорка Данова – специалист по вътрешни болести и кардиология
– Д-р Лора Рунчева – специалист по вътрешни болести и кардиология
– Доц. Валентин Атанасов – специалист по вътрешни болести и кардиология
– Д-р Павлин Късцанев – лекар вътрешни болести
– Д-р Афродита Иванова – специалист по вътрешни болести и ендокринология болести на обмяната
Отделението разполага с 35 легла в т.ч. 3 легла за интензивно лечение с кислородна и аспирационна инсталация.
• Кардиология – 10 легла
• Гастроентерология – 5 легла
• Нефрология – 5 легла
• Пулмология – 10 легла
• Ендокринология – 5 легла
В отделението функционира звено за неинвазивна диагностика – съвременен ехокардиограф с доплер последно поколение за извършване на ехокардиография, ЕКГ-холтер и велоергометър.
Изграден е кабинет за функционално изследване на дишането, разполагащ със съвременна апаратура за изследване на дихателната функция.
Наличен е кабинет за ендоскопска диагностика с колоновидеоскоп, фиброгастроскоп, ендоскопски тролей количка, аспирационна помпа, полипектомна примка, колоноскоп, електронож.
Болницата разполага с Център за обучение на пациенти със захарен диабет.

Отделение по нервни болести

Началник отделение д-р Пенко Лалев – специалист по нервни болести
В отделението работят следните специалисти:
– Д-р Васил Бецински специалист по нервни болести и психиатрия
– Д-р Николай Чобанов – лекар
Отделението разполата с 10 легла в т.ч. 2 легла за интензивно лечение с кислородна и аспирационна инсталация.
В отделението се извършва изследване електромиография.

Отделение по хирургия

Началник отделение д-р Светослав Цветанов Йотов – специалист по хирургия
• В отделението работят следните специалисти:
– Д-р Анатолий Савов – специалист по хирургия
– Д-р Петко Соколов – специалист по хирургия
– Д-р Симеон Тодоров – специалист по хирургия
– Д-р Ивелина Тодорова – специалист по хирургия
– Д-р Гергана Ленгарска – специалист по анестезиология
– Д-р Мария Томова – специалист по анестезиология
– Доц. Георги Казанджиев – специалист по анестезиология

Отделението разполага с 10 легла в т.ч. 2 легла за интензивно лечение с кислородна и аспирационна инсталация и две операционни зали / септична и асептична /.

Отделение по акушерство и гинекология

Началник отделение д-р Николай Панайотов – специалист по акушерство и гинекология
В отделението работи д-р Румяна Байчева – лекар акушер гинеколог

Отделението разполага с 10 легла в т.ч. 2 легла за интензивно лечение с кислородна и аспирационна инсталация.

Отделение по детски болести

Началник отделение д-р Боян Бонев – специалност педиатър
В отделението работят следните специалисти:
– Доц. д-р Мариана Трашлиева-Койчева – специалност по педиатрия и детска дерматология
– Д-р Любица Томчева – специалност по педиатрия
– Д-р Севда Димитрова – специалност по педиатрия
– Д-р Пламен Китанов – лекар
Отделението разполага с 15 легла в т.ч. 2 легла за интензивно лечение с кислордна и аспирационна инсталация. Сектор за изолация на инфекциозно болни със самостоятелен санитарен възел.

Консултативно-диагностичен блок

• Кл. Лаборатория – началник на лабораторията Д-р Петранка Ангелова
• Лаборатория Микробиология – началник на лабораторията Д-р Велика Костова
• Клинична патология – началник на лабораторията –д-р Ния Сърбиянова-Пашалийска
• Болнична аптека

Административно-стопански блок

• Отдел Счетоводство
• Административно – стопанска дейност
• Звено Информационни дейности
• Помощно-обслужващ персонал

Контакти:

Уеб сайт: http://www.mbal-svoge.com/

Адрес: 2260 гр.Своге, ул. „Староселска“ №4

Централа: 0726 / 81
Тел./Факс: 0726 / 22577