Защита на личните данни

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Основни изисквания, съгласно Регламент  GDPR:

Община Своге в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679, осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Считано от 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

Регламентът урежда правата и задълженията по защита на личните данни на физическите лица от всички държави членки на ЕС.

Информация, относно Администратора на лични данни:

Наименование на Администратор: Община Своге
адрес на община: ул. “Ал.Стамболийски“ № 7, гр.Своге
Данни за кореспонденция: ул. “Ал.Стамболийски“ № 7, гр. Своге
Телефон: 0726 / 85, вътр. 38
Web site: https://www.svoge.bg
E-mail: dpo@svoge.bg

 

Основни дейности и цели на обработка, за които са предназначени личните данни:

Община Своге  събира, обработва и съхранява Вашите лични данни въз основа на нормативно установени задължения и/или в изпълнението на задачи от обществен интерес и в съответствие с чл. 6, ал. 1 от Регламент 2016/679.
Подаване на жалба

В случай на установяване нарушаването на Вашите законни права и интереси, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Наименование: Комисия за защита на личните данни
 Адрес: бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.София – 1592
Данни за кореспонденция: бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.София – 1592
Телефон: 02 9153 518
Web site: www.cpdp.bg
E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Право на достъп

Имате право:

 на достъп до своите лични данни като изисквате и получавате информация за тяхното обработване.
Предоставянето на достъп до информацията за обработването на Вашите лични данни е безплатно.  Община Своге си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Коригиране, изтриване („да бъдеш забравен“) и ограничаване обработването на данни

Имате право да коригирате личните си данни при установяване на неточност, както и право на възражение за обработване на Вашите лични данни.
Вие имате право да поискате от Община Своге –  изтриване на личните Ви данни, когато е налице някое от посочените основания:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин в случаите, когато нормативен акт не налага тяхното срочно съхранение;
 • При оттегляне на съгласието си в случаите, когато нормативен акт не налага тяхното срочно съхранение;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и не е на лице законово основание за тяхното обработване;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити, с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Община Своге.

Община Своге:  няма основание да заличава лични данни, които са нормативно определени и следва да се съхраняват в законовите срокове.

Имате право да изискате общината  да ограничи обработването на свързаните с Вас лични данни, когато:

 • Оспорите личните данни, за срок, който позволява на Община Своге  да провери точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Общината  не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка,  дали законовите  основания на Община Своге имат преимущество пред интересите Ви.

Правни  основания  за обработването:

Административните услуги, които предлагаме изискват обработване и съхранение на лични данни, които са минимизирани. Тези данни са необходими, за да бъде обработена и изпълнена съответната услуга, според нормативната уредба на Република България и Европейския Съюз. Община Своге събира личните данни за конкретни, легитимни цели и личните данни не се обработват по-нататък по начин несъвместим с тези цели.

Срокове за съхранение на личните данни

Различните видове услуги, които Община Своге предоставя, изискват и различен срок за съхранение на лични данни на хартиен/електронен носител, чиито критерии са определени от нормативната уредба в страната, а за останалите е приложима вътрешнонормативната уредба на общината.

Община Своге –  съхранява лични данни по силата на приложимото законодателство, съгласно предвидения срок.

Категории получатели на лични данни

Категориите получатели на лични данни, които Община Своге предоставя извън структурата:

 • На публични органи (Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Министерство на вътрешните работи, органи на съдебната власт, контролни органи, органи на местното самоуправление и др.)
 • На обработващ лични данни (физическо или юридическо лице, което обработва личните данни от името на общината и по негово нареждане или възлагане).

Основни принципи при събирането, обработването и съхраняването

При обработката, събирането и съхраняването на лични данни, Община Своге се ръководи от следните принципи:

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • Съотносими с целите на обработка и свеждане до минимум на събираните данни;
 • Ограничение на целите на обработване;
 • Точност и актуалност на данните;
 • Ограничаване срока на съхранение на документи с лични данни;
 • Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни

Други

Община Своге  не събира и не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и обработването на генетични и биометрични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физически лица.

Принтирай страницата Принтирай страницата