Основен ремонт на общински сгради в Община Своге

І.Първа обособена позиция: Основен ремонт общинска сграда с.Томпсън, Основен ремонт общинска сграда кметство с.Вл.Тричков, договорът ще бъде сключен с фирма „ДЕНИВЕГС“ЕООД.

ІІ.Втора обособена позиция:Основен ремонт общинска сграда кметство с.Миланово, Основен ремонт общинска сграда кметство с.Губислав, договорът ще бъде сключен с фирма „МАКС СТРОЙ-2010“ЕООД.

ІІІ.Трета обособена позиция:Основен ремонт общинска сграда кметство с.Гара Бов, Основен ремонт общинска сграда кметство с.Желен, договорът ще бъде сключен с фирма „ИВКОНС-БГ“ЕООД.

ІV.Четвърта обособена позиция: Основен ремонт общинска сграда кметство с.Осеновлак, договорът ще бъде сключен с фирма „МАКС СТРОЙ-2010“ЕООД.

В Портала на АОП е публикувана Публична покана с ID №9013370/20.03.2013г.