Основен ремонт на ЦДГ в Община Своге

І.Първа обособена позиция: Основен ремонт на ЦДГ с.Свидня,Основен ремонт ЦДГ с.Реброво, Основен ремонт на ЦДГ с.Томпсън, договорът ще бъде сключен с фирма „НАВИ НИКОЛАЙ“ЕООД;

ІІ.Втора обособена позиция: Основен ремонт на ЦДГ с.Владо Тричков, договорът ще бъде сключен с фирма „МЕГАБИЛДИНГ-ИВО МАРКОВ“ЕТ.

ІІІ.Трета обособена позиция: Основен ремонт на ЦДГ с.Гара Бов, Основен ремонт на ЦДГ с.Гара Лакатник, договорът ще бъде сключен с фирма „ВАРУМ“ЕООД.

ІV.Четвърта обособена позиция: Основен ремонт на ЦДГ кв.Дренов, гр.Своге, договорът ще бъде сключен с фирма „МЕГАБИЛДИНГ-ИВО МАРКОВ“ЕТ.

В Портала на АОП е публикувана Публична покана с ID №9013361/20.03.2013г.