Основен ремонт на общински училища в Община Своге

І.Първа обособена позиция: Основен ремонт покрив ОУ “Д-р Петър Берон” с.Реброво, договорът ще бъде сключен с фирма „ВАРУМ“ЕООД;

ІІ.Втора обособена позиция: Основен ремонт покрив ФС ОУ”Кирил и Методий” с.Гара Бов, Основен ремонт ОУ”В.Левски” с.Церово, договорът ще бъде сключен с фирма „РУМЕН БОЖИЛОВ“ЕТ.

ІІІ.Трета обособена позиция: Основен ремонт ОУ”Отец Паисий” с.Свидня, Основен ремонт ОУ “Елин Пелин” с.Вл.Тричков,  договорът ще бъде сключен с фирма „МЕГАБИЛДИНГ-ИВО МАРКОВ“ЕТ.

В Портала на АОП е публикувана Публична покана с ID №9013367/20.03.2013г.