„Развитие на екотуризъм и изграждане на екопътека Грохотен“ по процедура BG06RDNP001-19.236, мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ , Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. чрез подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Костинброд-Своге.

За най-добра съвместимост използвайте Internet Explorer 11 или последните версии на Chrome, Firefox, Edge или Opera. За отваряне на архивните файлове, използвайте WinRar. За отваряне на документите, използвайте Microsoft Office 2007 и последващите по-високи версии. За отваряне на PDF файловете, използвайте Acrobat Reader от 9-та версия нагоре.

Заличената информация е на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Принтирай страницата Принтирай страницата

Свали прикачените файлове: