Наредби

Наредба за местните данъци в Община Своге
Наредбата е приета с Решение № 151, Протокол 7 от 26.04.2024 година на Общински съвет Своге.


Наредба за местните такси и цени на услугите в Община Своге
Наредбата е приета с Решение № 151, Протокол 7 от 26.04.2024 година на Общински съвет Своге.


Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Наредбата е изменена с Решение № 150, Протокол № 7 от заседание на ОбС Своге, проведено на 26.04.2024 г


Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на територията на община Своге
Наредбата е приета с решение на Общински съвет Своге № 122, прието по Протокол № 06 от 22.03.2024 г. и започва да се прилага от първо число на месеца, последващ влизането й в сила.


Наредба за организация и контрол на паркирането
Наредбата е приета с Решение № 918, Протокол № 52 от заседание на ОбС Своге, проведено на 27.04.2023 г.


Наредба за местните данъци, такси и цени на услугите
Наредбата е изменена с Решение № 713 по Протокол № 41 от заседание на Общински съвет Своге проведено на 12.08.2022 г.


Наредба за реда за управление на горските територии – собственост на Община Своге
Наредбата е приета с Решение № 590 по Протокол  № 35 от заседание на Общински съвет Своге проведено на 28.02.2022 г.


Наредба за придобиване, притежание и стопанисване на кучета и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Своге

Наредбата е приета от Общински съвет Своге с Решение № 487 по Протокол № 29 от 30.09.2021 г.


Наредба за вътрешния ред и правилата за ползване на спортна зала при СУ „Иван Вазов“ гр. Своге

Наредбата е приета на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация с Решение № 324, по Протокол № 22/24.02.2021 г. на Общински съвет Своге


 

Наредбата за учредяване и упражняване правата на общината в
публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

Наредбата е приета на основание чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация с решение № 386 по протокол № 25 от заседание на Общински съвет Своге, проведено на 31.05.2021 г.


Наредба за придобиване, регистрация, стопанисване и контрол на домашни и селскостопански животни на територията на Община Своге
Настоящата наредба отменя Наредбата за придобиване, регистрация, стопанисване и контрол на домашни и селскостопански животни на територията на Община Своге, приета с Решение № 9 по Протокол № 1 от 30.01.2007 год. на ОбС Своге.
Привеждането на личните стопанства в съответствие с изискванията на тази Наредба да се извърши в срок от шест месеца от влизането й в сила.


Наредба за пожарна безопасност на територията на община Своге
Отменена с Решение № 93, Протокол № 10 от заседание на ОбС проведено на 02.04.2020 година


 

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Своге
Изменена с Решение № 78 Протокол № 7 от заседание на ОбС, проведено на 28.02.2020 година


Наредба за символите, почетните знаци и звания


Наредба за организация и контрол на паркирането


 

Наредба за обществения ред

 


Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд


Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Своге


 

Наредба  за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Своге и издаване на сертификати клас В  


Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях от органите на общинаска администрация Своге


Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ


 

Наредба за изграждане, опазване, поддържане и развитие на зелената система на територията на община Своге


Наредба за управление на дейностите по третиране на отпадъците и поддържане чистотата на територията на община Своге


Наредба за рекламната дейност на територията на община Своге


Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях по чл.195,ал.5 от ЗУТ


 

Наредба за условията и организацията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Своге


Наредба за търговска дейност и услуги на територията на община Своге


Общинска програма за овладяване безстопанствените кучета


Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


Наредба за предоставяне на общински концесии

 


Наредба за общински фонд Българска гора


Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Своге


Принтирай страницата Принтирай страницата