Проучване и анализ на опита на община Ступава, Словакия за организация и предоставяне на социални услуги на уязвими групи и създаване на устойчив модел за развитие на социалните услуги за уязвимите групи на територията на община Своге

Договорът ще бъде сключен с фирма :   “ПРОКСИМА КОНСУЛТ” ЕООД – гр.София

09.07.2013 г.

В Портала на АОП е публикувана Публична покана с ID№9017477/09.07.2013г.

Публична покана – изтегли

Документация – изтегли