Осигуряване на логистика за организиране и провеждане на работни срещи за създаване на партньорска мрежа и събития за популяризирането й

05.09.2013 г.

С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
Обособена позиция І
Организиране и провеждане на работни посещения за създаване на партньорска мрежа в община Ступава, Словакия
Обособена позиция ІІ
Организация на събития за популяризиране на иновативния модел и партньорската мрежа в община Своге
по проект

„Нови подходи за социално включване на уязвимите групи в община Своге”

Решение – изтегли

Документация – изтегли