Услуги в местни данъци и такси

Услуги в местни данъци и такси

Услуга

Срок

Такса

1. Издаване на Удостоверение за данъчна Оценка


-попълва се Искане за ДО от собственика имота

-нотариално заверено пълномощно (ако искането се подава от упълномощено лице)

-удостоверение за наследници /ако искането се подава от наследник/

-скица на имота  и характеристика (ако ДО е за земеделски земи)

14дни1 ден

 

5,00лв.15,00лв.

.

2. Издаване на удостоверение по декларирани данни- попълва се искане за издавене на документ 7 дни

1 ден

 

2,00лв.

6,00лв.

 

3. Издаване на удостоверение за наличие и липса на задължение- попълва се искане за издавене на документ 7 дни1 ден 5,00лв.

15,00лв.

 

4.Издаване на други удостоверения  и служебни бележки- попълва се искане за издавене на документ 7 дни1 ден 2,00лв.

6,00лв.

 

5.Заверка на документ- попълва се искане за издавене на документ 14дни1 ден 1.00лв.

3,00лв.

 

6.Дубликат/копие/ на документ- попълва се искане за издавене на документ 7 дни1 ден 1,00лв.

3,00лв.