Избор на изпълнител за изработване на функционален анализ, стратегия за оптимизация на администрацията,работните процеси и актуализация на нормативната база на община Своге, по проект:”Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на администрацията на община Своге“, Договор за БФП 13-11-23/ 02.09.2013 год.

03.102013г.

Договорът ще бъде сключен с “ЛА ФИТ” ООД – гр.София.

В Портала на АОП е публикувана Публична покана с номер:9020611/03.10.2013г.

Публична покана – изтегли

Документация – изтегли