Бизнес

Местен бизнес

Промишленият сектор е силно диверсифициран, като са представени няколко подотрасъла, което допринася за устойчивостта на местната икономика. Отделните подотрасли и основните представители в тях ще бъдат разгледани по ред, който съответства на мястото им в икономиката на община Своге към настоящия момент.

 

Проект „Каскада Среден Искър”

Проектът „Среден Искър” е съвместен проект на Община Своге и ПВБ Пауър България АД за Енергийно оползотворяване водите на р. Искър чрез изграждане на 9 малки нисконапорни водноелектрически централи по поречието на реката на териториите на общините Своге и Мездра, който се реализира от ВЕЦ Своге АД – „ Инвеститор Клас А” – на база на публично-частно партньорство. Размера на инвестицията е 115 млн. eвро. Дяловото участие във ВЕЦ Своге АД на Община Своге е 10%, а на ПВБ Пауър България АД – 90%. Съвместният инвестиционен проект на ПВБ Пауър България АД и Община Своге е в унисон с държавната и европейска политика и международните договори, подписани от Република България за развитие на ВЕИ сектора и е съвместим с околната среда и запазващ еко и биоразнообразието.

Министерството за международно развитие на Обединеното кралство Великобритания и правителството на Република Италия  осигуриха безвъзмездна помощ за екологична оценка и финансово-правен анализ на проекта.

За успешното реализиране на проекта се провеждат всички законови процедури и действия, компетентност на МС, МОСВ, МРРБ, ДАГ и други институции, контролните органи и експлоатационните дружества.

Хронология на Проекта:

2001 г. – Успешно завършени прединвестиционни проучвания.

2003 г. – Учредяване на дружеството ВЕЦ Своге.

2004 г. – Цялостно проучване и оценка на околната среда за 34 км от руслото на реката – от с. Томпсън до с. Елисейна.

  •  Доклад по ОВОС –  обсъден с населението на кметствата и общините Своге и Мездра;
  •  Оценка клас А на проекта,  дадена от МОСВ.

2005 г. – Басейнова дирекция «Дунавски район» издава Разрешения за водоползване по чл. 44 от Закона за водите за деветте МВЕЦ.

2006- 2014 г. – Изграждане и въвеждане в експлоатация:

І-ви етап: октомври 2006 – юни 2009 г.

Изграждане на МВЕЦ „Лакатник” и МВЕЦ  „Свражен”

Юли 2008г. – въведена в експлоатация МВЕЦ „Лакатник”

Май 2009г. – въведена в експлоатация МВЕЦ „Свражен”

Юни 2009г. – юни 2010г. -Мониторинг върху работата на първите  две централи и влиянието им върху околната среда. Дадена положителна оценка от МОСВ.

ІІ-ри етап : Май 2010г. – декември 2012 г.

Изграждане на МВЕЦ „Церово”, МВЕЦ „Прокопаник” и МВЕЦ  „Оплетня”,

ІІІ-ти етап: октомври 2012г. – декември 2014г.

Изграждане на последните четири МВЕЦ  „Бов – юг“, „Бов – север“, „Левище“ и „Габровница“

 

Към настоящия момент финансови институции, в лицето на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Уникредит Булбанк подкрепят и се ангажират да продължат инвестиционните намерения на дружеството. Участието на ЕБВР ще гарантира изпълнението на проекта, съобразно водещите екологични практики на Европейския Съюз. Безвъзмездната помощ по проекта за оказване на техническо сътрудничество за екологична оценка и финансово-правен анализ е осигурена от Министерството за международно развитие на Обединеното кралство Великобритания и от италианското правителство. Проектът се финансира и посредством закупуването на въглеродни кредити от Кралство Холандия чрез Холандски фонд за сътрудничество.

Едно от основните предимства на русловите централи е, че тяхната работа не оказва негативно влияние върху водния баланс и околната среда, дори напротив – подобряват качеството им. Освен това изпълняват ролята на стабилизиращ фактор на електропреностната мрежа. Централите създават и добри условия за развитие на общината като атрактивна туристическа дестинация в близост до изключителни природни забележителности, посредством създаването на изкуствени езера и развиването на водните спортове и риболова.

В основата на общата мисия и визия на ПВБ Пауър България АД и Община Своге са залегнали целите за просперитетът и дългосрочното развитие на региона, както и опазването на околната среда и природните забележителности.

 

 

“Монделийз България” АД – специализирано в производство на шоколад и шоколадови изделия, е един от крупните инвеститори (около 6 млн. долара), който осигурява 350 работни места.  Предприятието е резултат на една от най-успешните приватизационни сделки в общината, при която активите на бившето НПК “Република” са продадени на “Крафт Якобс Сушард”, Швейцария. Броят на произвежданите продукти към настоящия момент възлиза на повече от 100, разпределени в пет основни категории: бонбони, шоколади на блок, вафли, течен шоколад и десерти. Продукцията на фирмата се продава на българския пазар и се изнася за 4 държави.

Млекопреработвателното предприятие “Пършевица” е разположено на билото на Стара планина, в Природен парк “Врачански Балкан” на 1300м. надморска височина.. Мандрата има капацитет за преработка на 100 -140 тона суровина на денонощие и притежава лиценз за износ в ЕС. В дружеството са заети около 80 души висококвалифициран персонал.

С важно значение за  икономическото развитие на общината е и производството на картонени опаковки за храни и напитки, представено от “Графобал България” АД, дъщерна фирма на “Графобал Скалица” АД, Словакия. Фирмата е направила около 2 млн. Евро инвестиции в местната икономика и осигурява работа на 190 души.

 

Подсектор текстил и изделия от текстил е представен от “Лилия С” АД, специализирано в  производство на горен ленен трикотаж и конфекция. Фирмата работи изключително за износ за страните от ЕС. Дружеството осигурява около 300 работни места.

 

Производството и търговията с изделия от масивен месинг и инокс за обзавеждане на административни сгради и хотели са предмет на дейност на  “Истра ТМТ” ЕООД – официален сайт.  На територията на общината фирмата осигурява около 150 работни места.

 

 Добивът на полезни изкопаеми по открит способ изисква провеждането на мероприятия за рекултивация на засегнатите терени.

Основните предприятия от добивната промишленост работещи на територията на община Своге са:

Главболгарстрой – инфраструктурно строителствоАД, клон “Диабаз”. Предприятието е единствен производител в България на фракции от диабазов камък за пътното строителство. В общината дружеството е разкрило около 40 постоянни работни места и около 40 сезонни работни места.

Фирма “Бизан” – за производство на циментови изделия – осигурява 80 работни места.

“Балканагросервиз” ЕООД е единствен производител на черни глинести шисти в България. Дружеството произвежда и мозайка, извършва транспортни услуги. В общината осигурява 24 работни места.

 

Подсекторът металургия и производство на метални изделия е представен от “Синтерметали” ЕООД, дружество със 100% частна собственост, специализирано в производството на метални детайли и компоненти по метода на праховата металургия. В него работят 10-15 души.

Подсекторът, свързан с електрооборудване, е представен от фирма “Петър Електрик” ООД,  която се занимава с ремонт на хладилници и климатици и осигурява 50 работни места. Фирмата е подизпълнител на компаниите “Крафт Фудс”, “Нестле”, “Кока Кола” и други.