Отпадъци

Заповед 1492 / 29.10.2018г. и график за събиране на отпадъците – изтегли

Програма за управление на отпадъците на община Своге с период на действие  2016-2020г. – изтегли

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И ОПАКОВКИ

– Брошура ЕКОПАК  – изтегли

– Заповед и списък за разделно събиране  – изтегли

– График за разделно събиране на отпадъци – изтегли

НУБА

– Заповед – изтегли

– График – изтегли

ГОДИШНИ ОТЧЕТИ ЗА ОТПАДЪЦИ

– Съобщение – изтегли