Електронна анкета

OPAK

Уважаема госпожо/Уважаеми господине,

В момента в ход е подготовката на Разработване на Общинския план за развитие на община Своге в периода 2014 – 2020 г.,във връзка с което се провежда изследване сред заинтересовани страни. Целта на настоящия въпросник е да събере информация за силните и слабите страни на общината, належащи проблеми,  както и нейните възможности за развитие.
Информацията от въпросника ще бъде използвана единствено за обобщения и анализи във връзка с разработваните по проекта документи.
Моля, попълнете въпросника в електронен формат, като следвате указанията за отговор към всеки въпрос. На въпросите се отговаря с натискане на кръгчето/квадратчето пред отговорите или записване на текст в очертаното поле. Преминаването от един блок въпроси към друг става с бутона „Предишен“ и „Следващ“. Попълването на анкетата приключва с натискане на бутона „Готово“. До натискането на бутона „Готово“ можете да се връщате и нанасяте корекции в отговорите.
Изследването се провежда с електронна анкетна карта, която се попълва он-лайн на следните страници:

https://www.surveymonkey.com/s/7JZKXWB – анкети бизнес
https://www.surveymonkey.com/s/7WC2HXW – гражданско общество

Благодарим предварително за Вашия принос за разработване на Общински план за развитие на община Своге!

Този документ е създаден по проект №  13-13-8/ 07.11.2013г. „Актуализация, публичност и оценка на въздействието при подготовка на общински план за развитие и политики в община Своге“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.