Доставка на сметосъбиращи съдове

19.05.2014г.

Позиция 1: Доставка на 30 /Тридесет/ бр. специализиран контейнер за битови отпадъци тип „Бобър” с обем 1,1 куб.м;
„РИЛА – СНМ” ООД,

Позиция 2: Доставка на 155 /Сто петдесет и пет/ бр. метална кофа тип „Мева” с обем 0,11 куб.м.
„АБИ ФОРС” ООД,

На портала на АОП е публикувана публична покана с №9029447/19.05.2014г.

Публична покана – изтегли

Описание и спецификации – изтегли

Договор – изтегли

Указания – изтегли

Образци – изтегли