Център за обществена подкрепа

image-0-02-04-f9397fc3fd07941d31a302f294db6f22c7c9e1387832a7dae3fceda906e0de15-VУЕБ САЙТ – http://cop.svoge.bg/

Основната същност на услугата ЦОП, която се предоставя е продиктувана от нарастването броя на децата с поведенчески проблеми, нарастване на детската агресия с проявление в различни форми, противообществени прояви.
“Център за обществена подкрепа” – гр. Своге представлява комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на image-0-02-04-f44e84039cacd7d35dfde583d871d981fcd2c37f1ecef032316cf96bdcdc16ad-Vсемейства в риск, обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви и др.
Чрез индивидуалните, груповите и фамилните консултации с деца и родители в посоченото приемно време в Центъра и груповите тренинги с деца по време на ваканционните училища се постигат основните принципи:
1. Гарантиране на най-добрия интерес на детето, съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето;
2. Уважение към личната история и етническата и културна идентичност на детето;
3. Най – доброто място за отглеждане на детето е в семейството;
4. Зачитане и уважение на личността на клиента;
5. Осигуряване по най – добър начин на интересите на детето;
6. Информиране и договаряне с клиента;
7. Поверителност при работа с информацията на клиента;
8. Доброволност на ползване на услугата;
9. Индивидуален подход на работа с детето и семейството;
10. Работа и стимулиране на силните на детето и потенциала на семейството;
11. Ограничен период на ползване на услугата;
12. Конфиденциалност;
13. Работа в екип и в междуинституционално партньорство.

Целта на социалната услуга е да се предложат дейности насочени към превантивна политика, която улеснява успешната социализация и интегриране на децата и младите хора чрез:

– подкрепа на деца от уязвими групи, включваща работа за социална реинтеграция, преодоляване на емоционално – психологически, комуникативни и образователни затруднения;

– подкрепа на деца от отпадане или в риск да отпаднат от образователната система;

– организиране на свободното време;

– консултиране и помощ за родители;

– обучение и подкрепа на кандидат приемни родители и осиновители;

– организиране на мобилен екип за консултиране на деца и техните семейства в населените места на община Своге, район Нови Искър, Столична община и община Годеч.

Потребители на социалната услуга са деца в неравностойно положение на възраст от 3 до 18 години, като тук се включват:
– Деца от семейства в неравностойно социално положение,

– Деца с физически и ментални увреждания,
– Деца на улицата,
– Деца с отклоняващо се поведение,
– Деца, които нямат родители или са останали трайно без тяхната грижа;
– Деца, които са жертва на злоупотреба, насилие или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството,

Презентация

Контакти:

Адрес: 2260 гр.Своге, ул. ул.“Иван Рилски“ №2

Тел.: 0726/95038, 0882 856744 e-mail: cop_svoge@abv.bg