Възстановяване проводимостта на р.Трескавец и устои под мост на общински път с.Гара Бов.

В регистъра на АОП е публикувано решение №703/25.05.2015г. на Кмета на Община Своге с ID № 668423/25.05.2015г. за откриване на процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет:Възстановяване проводимостта на р.Трескавец и устои под мост на общински път с.Гара Бов.

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове: