Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Община Своге по обособени позиции

В Портала на АОП е публикувана Публична покана с ID №9042615/09.06.2015г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И ОФИС КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СВОГЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

ОП №1 – ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ;

ОП №2 – ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ОФИС КОНСУМАТИВИ ЗА ПРИНТЕРИ И КОПИРНИ МАШИНИ;

ОП №3 – ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА БЛАНКИ И ФОРМУЛЯРИ

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Принтирай страницата Принтирай страницата

Свали прикачените файлове: