Строително-монтажни работи, доставка и монтаж на оборудване по време на изпълнение на строителството на обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на село Свидня

В регистъра на АОП е публикувано решение за откриване на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление с ID №676454/08.07.2015г. Предмет на поръчката:

„Строително-монтажни работи, доставка и монтаж на оборудване по време на изпълнение на строителството на обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на село Свидня, община Своге, Софийска област“, изпълняван по Договор № 23/321/01215/21.11.2012г. поМярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Принтирай страницата Принтирай страницата

Свали прикачените файлове: