Реконструкция общинска сграда /ГРАО/

В Портала на АОП е публикувана Публична покана с ID №9044630/07.08.2015г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Реконструкция общинска сграда /ГРАО

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове: