Комплексно административно обслужване в Община Своге

С измененията и допълненията на Административнопроцесуалния кодекс /ДВ, бр.27 от 25 март 2014 г./ беше приета нормативна рамка за въвеждане на комплексно административно обслужване на населението. При комплексното административно обслужване (КАО) административната услуга се извършва без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от община СВОГЕ, която е първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител. В изпълнение на §12, ал.1 от Заключителните разпоредби на ЗИД на АПК, е необходимо всички администрации да предприемат мерки за въвеждане на комплексното административно обслужване от 25 март 2015 г. Във връзка с прекратяването на практиката общината да изисква документи и данни, издавани или налични в администрацията се наложи да направим анализ на работните процеси, на възможностите и потребностите на администрацията, в резултат на което са установени възможности за оптимизиране на процесите по предоставянето на комплексни административни услуги от община СВОГЕ.
Въвеждането на комплексното административно обслужване ще допринесе за постигане на следните цели:
– предоставяне на качествени услуги с по-голяма ефективност
– повишаване удовлетвореността на гражданите и организациите
– намаляване на административната тежест
– намаляване на възможностите за корупционни практики
– приближаване на предоставянето на административни услуги до гражданите и бизнеса

Практическо въвеждане на КАО в община СВОГЕ

Заявление – изтегли

Протокол – изтегли