Основни ремонти на детски градини в Община Своге

На портала на Агенцията за обществени поръчки е публикувана Публична покана с номер: 9001513

СЪОБЩЕНИЕ

Относно избор на изпълнител на обект: „Основен ремонт на целодневни детски градини в Община Своге по обособени позиции, както следва: Първа позиция: Основен ремонт на ЦДГ с.гара Бов; Втора позиция: Основен ремонт на ЦДГ с.Свидня; Трета позиция: Основен ремонт на ЦДГ К.Малина Своге; Четвърта позиция: Основен ремонт на ЦДГ кв.Дренов Своге; Пета позиция: Основен ремонт на ЦДГ с.Искрец, Шеста позиция: Основен ремонт на ЦДГ с.Реброво”.

Договорите ще бъдат сключени с определените изпълнители по позиции, както следва:

І. Основен ремонт на ЦДГ с.гара Бов

“НАВИ-НИКОЛАЙ” ЕООД

ІІ. Основен ремонт на ЦДГ с.Свидня

“ПАВЕЛ ВАСИЛЕВ-ПАРАЙ” ЕТ

ІІІ. Основен ремонт на ЦДГ К.Малина Своге

“ИВКОНС БГ” ЕООД

ІV. Основен ремонт на ЦДГ кв.Дренов Своге

“БЕЛТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

V. Основен ремонт на ЦДГ с.Искрец.

“ПАВЕЛ ВАСИЛЕВ-ПАРАЙ” ЕТ

VІ. Основен ремонт на ЦДГ с.Реброво.

“МУЛТИСТРОЙ-2011” ЕООД

Публична покана

Техническо задание

Указание

Оферта за участие (списък документи)

Техническо предложение

Ценова оферта

Договор – образец

Декларация по чл.56, ал.1 – образец

Декларация за съгласие за участие от подизпълнител – образец

Декларация за съгласие с условия – образец

Административни сведения за участника

Декларация валидност – образец

Декларация за отсъствие на обстоятелствата – образец

Декларация по чл.47, ал5 от ЗОП

Декларация мин. цена на труда – образец