Ремонт на помещение, предвидено за център за предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда

В Портала на АОП е публикувана Публична покана с ID №9046873/19.10.2015г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЕ, ПРЕДВИДЕНО ЗА ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА

по проект

BG05M9OP001-2.002-0074-С001 „Нова възможност за социална подкрепа и независим живот на хората в неравностойно положение от община Своге ”

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Принтирай страницата Принтирай страницата

Свали прикачените файлове: