- Община Своге – официален сайт - https://www.svoge.bg -

Ремонт на помещение, предвидено за център за предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда

В Портала на АОП е публикувана Публична покана с ID №9046873/19.10.2015г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЕ, ПРЕДВИДЕНО ЗА ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА

по проект

BG05M9OP001-2.002-0074-С001 „Нова възможност за социална подкрепа и независим живот на хората в неравностойно положение от община Своге ”

Заличената информация е на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Свали прикачените файлове:

 • Информация [1]
  Date added: януари 4, 2016 04/01/2016 12:53:34 PM File size: 35 KB Downloads: 365
 • Информация [2]
  Date added: ноември 19, 2015 19/11/2015 2:21:27 PM File size: 0 B Downloads: 198
 • Договор [3]
  Date added: ноември 19, 2015 19/11/2015 2:20:54 PM File size: 3 MB Downloads: 408
 • Протокол [4]
  Date added: ноември 9, 2015 09/11/2015 4:14:30 PM File size: 738 KB Downloads: 537
 • Съобщение [5]
  Date added: октомври 19, 2015 19/10/2015 12:36:01 PM File size: 58 KB Downloads: 379
 • Количествено-стойностна сметка [6]
  Date added: октомври 19, 2015 19/10/2015 12:36:00 PM File size: 83 KB Downloads: 398
 • Договор [7]
  Date added: октомври 19, 2015 19/10/2015 12:35:59 PM File size: 365 KB Downloads: 432
 • Образци [8]
  Date added: октомври 19, 2015 19/10/2015 12:36:01 PM File size: 91 KB Downloads: 391
 • Документация [9]
  Date added: октомври 19, 2015 19/10/2015 12:35:59 PM File size: 459 KB Downloads: 464
 • Заглавна страница [10]
  Date added: октомври 19, 2015 19/10/2015 12:36:02 PM File size: 59 KB Downloads: 401
 • Публична покана [11]
  Date added: октомври 19, 2015 19/10/2015 12:36:01 PM File size: 272 KB Downloads: 480