Обявление за издадена Заповед № 1121/27.07.2022г. за разрешено изработването на ИПР и ИПЗ за обособяване отим.пл.№680 на два нови УПИ и на нова задънена улица в южната част на УПИ I “ДСО “Редки метали””, кв.7, по ПУП на с.Церово

Изх № 94-Л-30/94-С-199 / Дата: 27.07.2022г. На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община – Своге СЪОБЩАВА на заинтересованите лица по чл.131 ЗУТ, че, по заявление

Виж повече

Обявление за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.8, ал.1, ал.9  и ал.10 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.2, ал.3

Виж повече

Покана за публично обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Своге към 31.12.2021 година

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, НА ОСНОВАНИЕ НА ЧЛ.140, АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА

Виж повече

Заповед №-РД-01-329 / 19.07.2022 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Софийска област за срок от 20.07.2022 г. до 19.08.2022 г.

Уважаеми съграждани, Общинският щаб за защита при бедствия – Своге ви информира за съдържанието на Заповед №-РД-01-329 / 19.07.2022 г. на РЗИ София област на РЗИ София област. За сведение

Виж повече