Заповед №1322 / 26.08.2022 г. за одобряване ИПР на с.Заселе, за УПИ I-171 и II-172 в кв.19

На основание чл.44, ал.2, вр. с ал.1, т.8 и т.13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), и на чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ),

Виж повече