Съобщение на основание чл.18а, ал.10 от АПК, във вр. с чл.61, ал.1 от АПК

Изх.№ 94-Е–77/273 Дата:  28.06.2021г.                   На основание чл.128, ал.3 от Закон за устройство на територията, при условията на чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), във вр. с чл.61, ал.1 от

Виж повече