Обява за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона

Виж повече

Обявление на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на заинтересуваните лица, внесения за разглеждане и процедиране Проект за ПУП – ПП за елемент на техническата инфраструктура за трасето на новопроектираната подземна електропроводна линия 20 KV

Изх. № 26-00-121 14.03/2024г. Община Своге, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на заинтересуваните лица, внесения за разглеждане и процедиране Проект за Подробен устройствен

Виж повече

Съобщение и заповед във връзка с изпълнение на строително-монтажните работи на обект: „Изграждане и рехабилитация на канализационната и водоснабдителна мрежа на град Своге“

Уважаеми съграждани, Във връзка с изпълнение на строително-монтажните работи на обект: „Изграждане и рехабилитация на канализационната и водоснабдителна мрежа на град Своге“: първи етап: “Рехабилитация на водоснабдителна мрежа на централна

Виж повече