Заповед № 57/12.01.2024г. – нареждане да се изработи Проект за ИПР на с.Зимевица, кв.32 -за разделяне, с частична промяна предназначението, на УПИ X”Читалище, кметство, поща, ресторант и магазин” на три нови: УПИ X „Площад и озеленяване“ (на община Своге ), УПИ XII „За търговска, обслужваща и складова дейност“ (на Общината и на РПК „Чавдар“-Своге), и УПИ XIII-93,94, в кв.32

На основание чл.44, ал.2 и ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.124а, ал.2, по реда на чл.135, ал.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка със заявлениe вх.№ 26-00-130/23.02.2023г., т.1,

Виж повече

Заповед №2423/22.11.2023г. за ИПР на сп. Желен, гр. Своге за УПИ XIII-81 и XIV-81 в кв.12

На основание чл.44, ал.2, вр. с ал.1, т.8 и т.13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), и на чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ),

Виж повече

Заповед № 2587/11.12.23г. за изменение ПУП на мах.”Долни Желен”, с. Церово – ИПР и ИПЗ за делба на УПИ III-29 в кв.2 на два и свързано застрояване между тях

На основание чл.44, ал.2, вр. с ал.1, т.8 и т.13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), и на чл.129, ал.2 от Закона за устройство на терито-рията (ЗУТ),

Виж повече