Одобрен проект за изменение на ПУП-проект за изменение на плана за регулация и застрояване, село Свидня, община Своге, област Софийска

Със заповед № 24 от 07.01.2020г. на Кмета на Община Своге е одобрен Проект за изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП) на село Свидня, община Своге, Софийска област –

Виж повече