Съобщение до гражданите и юридическите лица

Във връзка с годишното приключване на дирекция “Местни данъци и такси”, разпоредено от Министерство на финансите, Ви уведомяваме, че плащания на данъци няма да бъдат приемани в периода от 30.12.2019г.

Виж повече

Съобщение за проект за изменение на ПУП-изменение на плана за регулация и застрояване (ПРЗ) – одобрен КЗРП от 1967г. на с. Гара Лакатник

Със Заповед № 2046 от 18.12.2019г. на Емил Иванов Кмет на Община Своге, е одобрен, ПРОЕКТ за изменение на ПУП-изменение на плана за регулация и застрояване (ПРЗ) – одобрен КЗРП от 1967г. на с. Гара Лакатник, Община Своге,  за:

Виж повече

Одобрен проект за изменение на ПУП – проект за изработване на план-схеми за изграждане на геозащитни съоръжения, град Своге, община Своге, област Софийска

С Решение № 23 от Протокол №3 от 04.12.2019г. на Общински съвет – гр. Своге е одобрен Проект за изменение на Подробния устройствен план (ПУП-действащ ЗРП) на град Своге, Община

Виж повече

Съобщение на основание чл.18а, ал.10 от АПК, във вр. с чл.61, ал.1 от АПК

ОБЩИНА СВОГЕ  СОФИЙСКА ОБЛАСТ  2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/2 25-39; e – mail: kmet@svoge.bg Изх.№ 94-В-304/94-В-145    13.12.2019г.                                    СЪОБЩЕНИЕ на основание

Виж повече

Съобщение за обществено обсъждане

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията Община Своге кани всички заинтересовани граждани и организации, централни и териториални администрации, специализирани контролни органи и експлоатационни дружества

Виж повече

Одобрен проект за изменение на ПУП – Ппроект за изменение на плана за регулация и застрояване, мах.“Размерица и др.“, село Лесков дол, община Своге, област Софийска

Със заповед №1800 от 02.12.2019г. е одобрен Проект за изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП)  на мах. „Размерица и др.“, село Лесков дол, община Своге, област Софийска, кв. 4

Виж повече