Съобщение на на основание чл.18а, ал.10 от АПК, във вр. с чл.61, ал.1 от АПК

Изх.№ 94-Е–18 / Дата:  23.04.2021г.  На основание чл.128, ал.3 от закон за устройство на територията, при условията на чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), във вр. с чл.61, ал.1 от АПК,

Виж повече