Обявление за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона

Виж повече

Обявление за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона

Виж повече

Обявление за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона

Виж повече

Обявление за разрешено изработването на Проект за ИПР за разделяне на УПИ I “За “ДСО”Редки метали”” в кв.7 по ПУП на с.Церово на два УПИ, с улица/тупик/ между тях

О Б Я В Л Е Н И Е Изх № 94-гр-318 / Дата: 19.05.2023г. На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община – Своге СЪОБЩАВА

Виж повече

Обявление на основание 124 б, ал,2 от ЗУТ

Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че със заповед № 770/15.05.2023г. на Кмета на Община Своге е  РАЗРЕШЕНО да

Виж повече